Aktualne szkolenia

Warsztaty dla Rodziców

Kochana Mamo! Kochany Tato! Dziecko w okresie noworodkowym oraz niemowlęcym jest bardzo wrażliwe i czułe na wszelkie nasze zachowania oraz czynności pielęgnacyjne. Każdy dzień wypełniony jest podnoszeniem i odkładaniem, noszeniem i przewijaniem, ubieraniem i rozbieraniem [...]

Regulamin szkoleń

ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM I FUNDACJĘ „PROMYCZEK” 

 1. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do szkolenia i dostosowania się do jego postanowień.
 2. Przesłanie formularza on-line (dostępnego przy opisie wybranego szkolenia) lub zgłoszenie poprzez kontakt mailowy nie jest równoznaczne z zapisaniem uczestnika na szkolenie.
 3. Uczestnik jest zobowiązany do wpłaty zaliczki w wysokości podanej w formularzu rejestracyjnym w ciągu 3 dni po dokonaniu zgłoszenia w celu rezerwacji miejsca na szkoleniu.
 4. Koszt uczestnictwa podany jest w ofercie poszczególnych szkoleń dostępnej na stronie www.centrum-promyczek.pl w zakładce SZKOLENIA. Wszystkie ceny podawane w ofercie szkoleń są cenami brutto.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

Dane do przelewu:
Bank PEKAO S.A 33 1240 4197 1111 0011 0264 0819
Fundacja „Promyczek” 34-120 Andrychów
w tytule przelewu: ‚Szkolenie data – imię i nazwisko uczestnika’.

 1. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona. O miejscu na liście uczestników decyduje kolejność wpłat.
 2. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń, Organizator może zapisać uczestników na listę rezerwową, o czym informuje Uczestnika.
 3. Uczestnik jest zobowiązany do wpłaty całkowitej kwoty za szkolenie, podanej w ofercie na stronie www.centrum-promyczek.pl, w terminie
  nie krótszym niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia.
 4. Uczestnik może zrezygnować z udziału w szkoleniu, z zastrzeżeniem, że rezygnacja wymaga kontaktu telefonicznego lub mailowego, której otrzymanie potwierdzi Organizator wysyłając wiadomość e-mail. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia nie później niż 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, Zamawiającemu przysługuje zwrot 50% wpłaconej kwoty. W przypadku późniejszego zgłoszenia nieobecności, nie udzielamy zwrotu wpłaconych środków.
 5. Fundacja „Promyczek” zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora. W takim wypadku następuje zwrot wpłat uczestnikom.
 6. Organizator, odwołując kurs, nie ponosi finansowej ani żadnej innej odpowiedzialności za poniesione przez uczestników koszty związane z podróżą
  i rezerwacjami poczynionymi przez uczestników, a które związane są ze szkoleniem (w tym m.in. koszty rezerwacji czy zaliczek i opłat za podróż
  do miejsca szkolenia czy płatności związane z zakwaterowaniem).
 7. W ramach ceny szkolenia organizator zapewnia udział w szkoleniu, ewentualne materiały szkoleniowe, zaświadczenie/certyfikat potwierdzające uczestnictwo, poczęstunek/obiad.
 8. W związku z uczestnictwem w szkoleniu Organizator wystawia podmiotom gospodarczym fakturę. Natomiast w przypadku osób fizycznych faktura jest wystawiana na żądanie uczestnika. W związku z tym należy uzupełnić odpowiednia pola w formularzu zgłoszeniowym lub podać takie informacje drogą mailową.
 9. Faktura zostanie wystawiona zgodnie z danymi wprowadzonymi podczas rejestracji. Faktury imienne i dla osób prowadzących działalność gospodarczą będą wystawiane w dniu szkolenia, dla instytucji (szkoły, przedszkola) – prosimy o kontakt pod nr tel. 532 457 194.
 10. W sprawach nieuregulowanych w związku z zawarciem umowy o świadczenie usługi szkolenia mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Organizator:

Fundacja „Promyczek”

Starowiejska 17a 34-120 Andrychów

NIP 5512615807

UWAGA:

Osoby biorące udział w szkoleniach i kursach organizowanych przez Fundację „Promyczek” zobowiązują się do przestrzegania praw związanych z ochroną własności intelektualnej tj:

 • materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi, zabrania się kopiowania ich całości lub fragmentów bez uzyskania zgody autora;
 • zabrania się używania wszelkich urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk bez wyraźnej, pisemnej zgody organizatora kursu.

Szkolenia i kursy mają charakter kursów doskonalących dla specjalistów, studentów i rodziców, co oznacza, że wiedzę z nich wyniesioną można wykorzystywać wyłącznie do pracy z pacjentami, dziećmi.

Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na szkolenia dostępnego na stronie internetowej www.centrum-promyczek.pl, kontakt telefoniczny lub mailowy.
 2. Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyczek” 34-120 Andrychów ul. Starowiejska 17a, NIP: 5512615807, zwana dalej Organizatorem.

Organizator zbiera dane osobowe do:

– zarejestrowania się na szkolenie

– zawarcia umowy

– dokonania rozliczeń

– dostarczenia zamówionej usługi szkoleniowej.

 1. Organizator przetwarza dane osobowe, których podanie jest niezbędne
  do zamówienia usługi szkoleniowej:

– dane uczestnika szkolenia: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu

– dane do faktury: nazwa firmy, adres firmy, NIP

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe przetwarzamy za zgodą, wyrażoną w chwili wysłania zapytania o ofertę szkoleniową i/lub wypełniania formularza zgłoszeniowego dostępnego
  na stronie www.centrum-promyczek.pl

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia zapisanie się na szkolenie oraz skorzystanie z usługi szkoleniowej.

 1. W związku z przetwarzaniem danych przez Organizatora, Uczestnik ma prawo, zgodnie z warunkami określonymi przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, do dostępu do treści danych, ich modyfikacji, ograniczenia przetwarzania oraz ich usunięcia ze zbioru danych. Organizator może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przez Organizatora roszczeń od danego Klienta.
 2. Dostęp do danych osobowych zbieranych poprzez zgłoszenie na szkolenia mają jedynie uprawnieni pracownicy Organizatora. Dla pozyskanych danych Organizator stosuje odpowiednie środki ochrony zapewniające ich bezpieczeństwo.
 3. Dane osobowe przechowujemy przez okres wymagany przez przepisy prawno-podatkowe dotyczące terminu przechowywania dokumentacji.
 4. Wszelkie zgłoszenia, czy żądania dotyczące danych osobowych można zgłaszać do Organizatora:
 • e-mail: biuro@fundacjapromyczek.pl
 • telefonicznie: 5707 5 10 15
 • listownie: ul. Starowiejska 17a, 34-120 Andrychów

Regulamin uczestnictwa szkoleń w trakcie stanu epidemiologicznego Covid-19.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Fundację „Promyczek” jest poświadczenie podpisem zapoznanie się z poniższym dokumentem.

 • Przed wejściem do budynku osoba upoważniona przeprowadza ankietę wstępną kwalifikacji na szkolenie (w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2).
 • Przed rozpoczęciem zajęć, koordynator szkolenia/pracownik Fundacji mierzy temperaturę ciała każdej z osób przebywających na terenie placówki i ma prawo odmówić przyjęcia kursanta przy stwierdzonej temperaturze powyżej 37,3 stC.
 • W zajęciach udział biorą osoby nie okazujące żadnych oznak choroby, w tym kataru, kaszlu i innych wskazujących na rozwijający się stan zapalny.
 • Jeżeli podczas trwania szkolenia prowadzący stwierdzi niepożądane objawy u kursanta ma prawo zakończyć szkolenie.
 • Obowiązkiem kursanta jest posiadanie maseczki.
 • Organizator zapewnia środki dezynfekujące, maseczki oraz rękawiczki jednorazowe.
 • Przy wejściu do budynku/lokalu każdy pracownik, kursant, prowadzący ma obowiązek zdezynfekować ręce w przygotowanym urządzeniu.
 • Odległość osób przebywających w jednym pomieszczeniu (w tym na korytarzu) to minimum 1,5 m.