Aktualne szkolenia

Warsztaty dla Rodziców

Kochana Mamo! Kochany Tato! Dziecko w okresie noworodkowym oraz niemowlęcym jest bardzo wrażliwe i czułe na wszelkie nasze zachowania oraz czynności pielęgnacyjne. Każdy dzień wypełniony jest podnoszeniem i odkładaniem, noszeniem i przewijaniem, ubieraniem i rozbieraniem [...]

Regulamin szkoleń

ORGANIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ „PROMYCZEK”

Fundacja „Promyczek” widnieje w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych – nr 2.12/00105/2023

 1.  Niniejszy regulamin określa warunki zgłoszenia oraz uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez FUNDACJĘ „PROMYCZEK” z siedzibą w Andrychowie przy ul. Starowiejskiej nr 17 A, 34-120 Andrychów, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej a także do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000437424 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 122694146, NIP: 5512615807 („Organizator”)
  1. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do szkolenia i stosowania jego postanowień.
  2. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu dokonuje się przez formularz zgłoszeniowy on-line, który jest dostępny na stronie internetowej organizatora.
  3. Uczestnik jest zobowiązany, zgodnie z informacjami otrzymanymi w formularzu, przesłać wymagane informacje oraz dokonać wpłaty zadatku w wysokości i terminach określonych w otrzymanym formularzu. Uczestnik jest zobowiązany do dokonania pełnej opłaty z tytułu szkolenia podanej w ofercie na stronie www.centrum-promyczek.pl w terminie nie późniejszym aniżeli dwa tygodnie przed terminem szkolenia.
  4. Uczestnik jest zobowiązany do wpłaty zadatku w wysokości podanej w wiadomości e-mail lub formularzu rejestracyjnym w terminie 5 dni od dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji miejsca na szkoleniu. Niedotrzymanie terminów wpłat, bądź nie przesłanie wymaganych dokumentów skutkuje skreśleniem z listy uczestników.
  5. Ilość miejsc dla uczestników szkolenia jest ograniczona, o wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność dokonanych wpłat. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń, organizator może zapisać uczestników na listę rezerwową, o czym informuje zainteresowanego.
  6. Otrzymanie potwierdzenia wpisu na listę uczestników od organizatora jest równoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.
  7. Koszt uczestnictwa podany jest w ofercie poszczególnych szkoleń dostępnej na stronie www.centrum-promyczek.pl w zakładce SZKOLENIA. Wszystkie ceny podawane w ofercie szkoleń są cenami brutto.

  Wpłat należy dokonywać na konto:

  Dane do przelewu:
  Bank PEKAO S.A 33 1240 4197 1111 0011 0264 0819
  Fundacja „Promyczek” 34-120 Andrychów
  w tytule przelewu: ‚Szkolenie data – imię i nazwisko uczestnika’.

  1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w szkoleniu w drodze kontaktu telefonicznego lub e-mail, za potwierdzeniem otrzymania wiadomości przez W przypadku otrzymania przez organizatora oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia na trzy tygodnie przed datą rozpoczęcia szkolenia, Uczestnikowi przysługuje zwrot 50 % uiszczonej opłaty. Po upływie tego terminu zwrot wpłaconych środków nie przysługuje.
  2. Istnieje możliwość wskazania uczestnika zastępczego, w takim przypadku organizator wyraża zgodę na przeniesienie już wpłaconych środków przez zainteresowanego na nową wskazaną osobę. Uczestnik zastępczy musi odpowiadać kryteriom warunków zapisu na wybrane szkolenie podanych na formularzu zgłoszeniowym.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku wystąpienia siły wyższej lub innych przyczyn od niego niezależnych. W takim wypadku następuje zwrot dokonanych wpłat uczestnikom w całości.
  4. W przypadku wskazanym w pkt 10, za wyjątkiem zwrotu uiszczonej opłaty, uczestnikom nie przysługują jakiekolwiek dalsze roszczenia, w tym odszkodowawcze, w szczególności z tytułu poniesionych kosztów podróży, rezerwacji lub opłat z tytułu z zakwaterowania.
  5. W ramach ceny szkolenia organizator zapewnia udział w szkoleniu, ewentualne materiały szkoleniowe, poczęstunek oraz dokumenty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu (zaświadczenie/certyfikat) jeśli uczestnik był obecny podczas całego czasu trwania szkolenia.
  6. Uczestnik szkolenia jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego szkody w trakcie szkolenia. Zachowanie agresywne, niebezpieczne bądź przeszkadzające uczestnikom szkolenia może mieć konsekwencje w postaci wykluczenia osoby ze szkolenia. W takim przypadku organizator nie zwraca kosztów szkolenia.
  7. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich.
  8. Z tytułu uiszczenia opłaty za szkolenie organizator wystawia podmiotom gospodarczym fakturę. W przypadku osób fizycznych faktura jest wystawiana na żądanie uczestnika zgodnie z formularzem zgłoszeniowym. Faktura zostanie wystawiona zgodnie z danymi wprowadzonymi podczas rejestracji. Faktury dla osób fizycznych i dla osób prowadzących działalność gospodarczą będą wystawiane w dniu szkolenia a dla instytucji (szkoły, przedszkola) – po kontakcie telefonicznym pod nr tel. 532 457 194. Faktury są wystawiane z chwilą otrzymania całkowitej wpłaty. Za datę wpłaty uważa się wpływ należności na rachunek organizatora.
  9. Zamawiający może składać reklamacje dotyczące szkoleń do organizatora drogą e-mail lub na piśmie najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia szkolenia
  10. Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku przez organizatora celem promowania działalności szkoleniowej i informacyjnej organizatora. Uczestnik może złożyć oświadczenie o niewyrażeniu zgody na wykorzystanie jego wizerunku (w formie pisemnej).W
  11. Wszystkie szkolenia organizowane przez Fundację „Promyczek” są chronione prawem autorskim. Kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub nagrywanie szkoleń, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim (ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.). Osoba zgłaszająca wysyłając formularz na adres organizatora wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych w celach marketingowych.
  12. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wprowadzone zmiany będą na bieżąco publikowane.
   Polityka prywatności

   1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na szkolenia dostępnego na stronie internetowej www.centrum-promyczek.pl, kontakt telefoniczny lub mailowy.
   2. Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyczek” 34-120 Andrychów ul. Starowiejska 17a, NIP: 5512615807, zwana dalej Organizatorem.
   3. Organizator zbiera dane osobowe celem:
    – zarejestrowania się na szkolenie
    – zawarcia umowy
    – dokonania rozliczeń
    – dostarczenia zamówionej usługi szkoleniowej
   4. Organizator przetwarza dane osobowe, których podanie jest niezbędne do zamówienia usługi szkoleniowej:
    – dane uczestnika szkolenia: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu
    – dane do faktury: nazwa firmy, adres firmy, NIP
   5. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe przetwarzamy za zgodą, wyrażoną w chwili wysłania zapytania o ofertę szkoleniową i/lub wypełniania formularza zgłoszeniowego dostępnego na  stronie www.centrum-promyczek.pl
   6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia zapisanie się na szkolenie oraz skorzystanie z usługi szkoleniowej.
   7. W związku z przetwarzaniem danych przez Organizatora, Uczestnik ma prawo, zgodnie z warunkami określonymi przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, do dostępu do treści danych, ich modyfikacji, ograniczenia przetwarzania oraz ich usunięcia ze zbioru danych. Organizator może odmówić usunięcia danych uczestnika, jeśli ten naruszył obowiązujący regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przez organizatora roszczeń od danego uczestnika.
   8. Dostęp do danych osobowych zbieranych poprzez zgłoszenie na szkolenia mają jedynie uprawnieni pracownicy organizatora. Dla pozyskanych danych organizator stosuje odpowiednie środki ochrony zapewniające ich bezpieczeństwo.
   9. Dane osobowe przechowujemy przez okres wymagany przez przepisy prawno-podatkowe dotyczące terminu przechowywania dokumentacji.
   10. Wszelkie zgłoszenia, czy żądania dotyczące danych osobowych można zgłaszać do organizatora:
   • e-mail: biuro@fundacjapromyczek.pl
   • telefonicznie: 570 751 015
   • listownie: ul. Starowiejska 17a, 34-120 Andrychów

Regulamin uczestnictwa szkoleń w trakcie stanu epidemiologicznego Covid-19.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Fundację „Promyczek” jest poświadczenie podpisem zapoznanie się z poniższym dokumentem.

 • Przed wejściem do budynku osoba upoważniona przeprowadza ankietę wstępną kwalifikacji na szkolenie (w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2).
 • Przed rozpoczęciem zajęć, koordynator szkolenia/pracownik Fundacji mierzy temperaturę ciała każdej z osób przebywających na terenie placówki i ma prawo odmówić przyjęcia kursanta przy stwierdzonej temperaturze powyżej 37,3 stC.
 • W zajęciach udział biorą osoby nie okazujące żadnych oznak choroby, w tym kataru, kaszlu i innych wskazujących na rozwijający się stan zapalny.
 • Jeżeli podczas trwania szkolenia prowadzący stwierdzi niepożądane objawy u kursanta ma prawo zakończyć szkolenie.
 • Obowiązkiem kursanta jest posiadanie maseczki.
 • Organizator zapewnia środki dezynfekujące, maseczki oraz rękawiczki jednorazowe.
 • Przy wejściu do budynku/lokalu każdy pracownik, kursant, prowadzący ma obowiązek zdezynfekować ręce w przygotowanym urządzeniu.
 • Odległość osób przebywających w jednym pomieszczeniu (w tym na korytarzu) to minimum 1,5 m.
 • Oświadczam, że jestem świadomy, iż pomimo stosowanych przez Organizatora środków przeciwdziałania zakażeniom, w trakcie szkolenia może dojść do zakażenia chorobą przenoszoną drogą kropelkową w tym m.in. wirusem SARS-CoV-2 . Zdaję sobie sprawę z negatywnych następstw zakażenia dla zdrowia mojego oraz osób trzecich. Treść przekazanej informacji zrozumiałem i akceptuję powyższe ryzyka.