Project Description

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna dziecka stanowi próbę wyjaśnienia czynników i mechanizmów psychologicznych wpływających na powstawanie zgłaszanych problemów oraz genezy tychże problemów.

Służy poznaniu dziecka, jego możliwości rozwoju, zachowań, specyfiki trudności w funkcjonowaniu szkolnym, osobniczym, w relacjach rodzinnych, czy rówieśniczych.  Określa udział czynników organicznych, środowiskowych i psychologicznych w powstawaniu i podtrzymywaniu się nieprawidłowych form zachowań i funkcjonowania.

Może dotyczyć całości funkcjonowania psychicznego danej osoby np. inteligencja i osobowość lub jednego z elementów funkcjonowania człowieka np. dominujące potrzeby, system wartości.

Celem diagnozy jest określenie: 

 • poziomu funkcji poznawczych (intelekt) oraz funkcji percepcyjno-motorycznych dziecka
 • osobowości
 • specyficznych trudności w nauce – dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia – oraz zaburzeń typu dyslektycznego i wynikających z nieprawidłowych nawyków edukacyjnych
 • ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce u dzieci przedszkolnych
 • dysharmonii rozwojowych u dzieci przedszkolnych
 • zaburzeń emocjonalnych oraz trudności adaptacyjnych i zaburzeń neurotycznych

Diagnoza logopedyczna / neurologiczna

Jest to spotkanie specjalisty z rodzicem oraz dzieckiem, na którym oceniana jest w zależności od potrzeb nakreślonych w wywiadzie: budowa i funkcjonowanie aparatu mowy, sposób oddychania,  napięcie mięśniowe okolicy ustno- twarzowej, czynności i funkcje pokarmowe – połykanie, gryzienie i żucie, umiejętności prelingwalne niezbędne do nauki mowy, mowa bierna i czynna, itp.

Co to daje?

Diagnoza umożliwia stworzenie indywidualnego planu terapeutycznego i dostosowanie ćwiczeń do potrzeb i możliwości pacjenta.

Diagnoza pedagogiczna

Diagnoza pedagogiczna obrazuje tempo, rytm i dynamikę rozwoju dziecka.

Pełna diagnoza pedagogiczna opiera się na:

 • obserwacji zachowań dziecka w sytuacjach zadaniowych i społecznych
 • rozmowach z dzieckiem ( w miarę możliwości)
 • wywiadach z rodzicami ( wywiad powinien zawierać interesujące nas pytania dotyczące dziecka, jego „historii” i funkcjonowania w rodzinie)
 • analizy wytworów dziecka
 • badaniach diagnostycznych np. testach
 • szczegółowej i wnikliwej analizie dokumentów dziecka.